Chat Photo

پارسیان

240 members

@parsidor

�� به نام ایزد پاک ⬇️در این درگاه: 1️⃣ پارسی‌زبانان سراسر جهان برای نزدیکی و پیوند با یکدیگر می‌توانند سخن بگویند. 2️⃣ اگر نظری برای بهبودی کانال «پارسی را درست بیاموزیم» دارند، بگذارند. بی احترامی �� تبلیغ��

Similar chats