Chat Photo

فهم دین از منظر قران کتاب فراموش شده

39 members

@ketaab_allah

سلام اگر این کتاب خدا دقیقا نخوانیم و بی خبر از آن باشیم گرفتار دنیا و روز قیامت خواهیم بود.! اگر سئوال و نظری داشتید با ایدی زیر در میان بگذارید ؟ @Kalaame_allah الهی شکر که زندگی خود را به نور و رحمت قرآن زینت می دهید.