Chat Photo

انجمن مردمی امام صادق(ع)

410 members

@imam_sadeq_association

❌این جا یک"خیریه"نیست! انجمنیست برای انجام "مسئولیت"ی که در "حرکتِ مِنها" برآن عهد بستیم آنجا از منهای فقر،تکاثر،ظلم و تحقیر "سخن" می گوییم و اینجا در "عمل" قدم های کوچکی برای زدودن"نباید"ها بر می داریم @sayedmousavi_mir :ارتباط با انجمن @menha_movement