Chat Photo

استراتژی نوین

750 members

@HamidMoeeni21

این کانال برای آموزش مفاهیم بورسی و ارائه تحلیل ها ایجاد شده است. کلیه تحلیل ها صرفا نظر شخصی است و جنبه آموزشی دارد. ��

Similar chats