Chat Photo

⚜️معجزه ی کنکور ⚜️

150 members

@konkorii991400

❄️❄️بنام حق و عدالت❄️❄️ ������بهترین کانال #متوسطه و #کنکوری ������ ⇣ هـر چیزی که دانش آموزان پایه های متوسطه و کنکوری ها نیاز دارند ⇣ �� نمونه سوال❇️ �� گام به گام❇️ �� جزوه درسی ❇️ �� کتاب های کمک آموزشی❇️ همه و همه در کانال زیر �� @konkorii991400