Chat Photo

پیگیری اعمال 50 درصدی فوق العاده ویژه فرهنگیان

56000 members

@foghalade

فوق العاده ویژه در آموزش و پرورش به جای 50 درصد، در حدود 20 درصد اجرا مابقی به طرح معلم تمام وقت اختصاص داده شد! دیوان عدالت اداری این موضوع را غیرقانونی تشخیص داد و نوبخت اجرای ناقص آن را تایید کرد

Similar chats