Chat Photo

تحلیل بازار سرمایه

18000 members

@bourswithahangari

دکتر مهناز آهنگری ، دکترای حسابداری از دانشگاه تهران،ارتباط با استاد👇 @ebb_mah ای دی جهت هماهنگی برای ثبت نام در کانال خصوصی استاد 👇 @Mehrnosh_Daneshi

Similar chats