Chat Photo

Ночной рейс 2/24 час

9900 members

@Tungi_chat1

Ózgeshe grupaa 👑 150 адам коскан админ/ка 300адам коскан мега админ/ка Қадаған етілед строго! ❌ʀᴇᴋʟᴀᴍᴀ❌ ❌sóɢɪɴɪᴡ ❌ ❌+18 ᴛᴀsᴛᴀɢᴀɴ sᴘᴀᴍ ❌ Рұхсат етіледi : ✔️ᴅᴏs ʙᴏʟɪᴡ ✔ ✔ᴛᴀɴɪsɪᴡ ✔ Ұсыныстар Және Реклама Бойынша Creator: @Baxram_King Гуруппа @Baxram_Fans

Similar chats