Chat Photo

موشن گرافیستان _ سینما، انیمیشن و گرافیک

7700 members

@motiongraphistan

@mehfeyz پشتیبانی سایت سایت موشن گرافیستان باهمستانی آموزشی در حوزه سینما، انیمیشن و گرافیک است. از اهداف این سایت آموزشی رویکردی نو به مقوله فرم و محتوا با طرح مدل های آموزشی اختصاصی، گزینشی و ترجمه حرفه ای برای مخاطب است. motiongraphistan.com

Similar chats