Chat Photo

بزرگترین چنل آناتومی،پزشکی

12000 members

@anatomy

��کاری از دانشجویان اناتومی و‌پزشکی�� ��لطفا کسایی که عاشق پزشکی و دیدن صحنه های پزشکی هستند عضو کانال بشوند����