Chat Photo

مقاله نویسی isi و ازمون دکتری

10000 members

@PhDISI

✔از سیر تا پیاز مقاله نویسی در کلاس جهانی ✔اخبار آزمون دکتری ✔نکات و فنون شرکت در جلسه مصاحبه دکتری و تقویت رزومه ✔اخبار و فرصتهای شغلی دانش بنیان ��ادمین تبادل و تبلیغ: @M_kazemiiiiiiiiii ��مدیر: @phdisi20

Similar chats