Chat Photo

اختیار معامله

5200 members

@bourse13

✅رصد روزانه بازار مشتقات سهام . ✅بررسی سهام دارای اختیار معامله و نقاط قوت و ضعف مرتبط با خرید و فروش اختیار معاملات. ✅ بررسی چشم انداز بازار اپشن و ریسک ها و بازدهی های مورد انتظار.

Similar chats