Chat Photo

دست نوشته های بورسی نجوا

4000 members

@dast_neveshteha

همواره به این فکر کنید که چگونه می توانید با اقتصادی اندیشیدن از زندگی لذت ببرید ... ✅ https://telegram.me/dast_neveshteha راه ارتباط با بنده : @mnajva