Chat Photo

دانشگاه آزادی های اردبيل

5600 members

@iauardabil

پاسخگويی به سوالات دانشجويان توسط اداره آموزش دانشکده ها دانشکده علوم انسانی tel: 31745131 دانشکده علوم پایه tel: 31745135 دانشكده فني و مهندسی tel: 31745668 دانشكده علوم پزشكی tel:31745271

Similar chats