Chat Photo

IT (ت ک ن و ل و ژ ی و ن ر م ا ف ز ا ر )

18000 members

@itfarsi

برای تبلیغ در کانال، به شناسه زیر مراجعه کنید:

🆔 @itfarsia
شناسه کانال:
goo.gl/WDQZuR

Similar chats